Select Page

Titularitat del Portal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (d’ara en avant, LSSI), li informem que el titular del Lloc Web “www.forumdemusicavalencia.com” i “www.servientradas.com”, (d’ara en avant, LA WEB) és l’entitat OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA, (d’ara en avant, ENTITATS.), amb CIF P9625223D, amb domicili Passeig de l’Albereda, 30, 46023 València i Universal Tiquets, S.L. (d’ara en avant ENTITATS), amb domicili en la Plaça Jose María Orense 7-8, València 46022 (Espanya),  amb N.I.F. B-98791288, inscrita com a Societat Limitada en el Registre Mercantil de València al tom 2702, llibre 20, Foli 121, Full V-313, inscripció 1a, i el compte de correu electrònic següent : info@palauvalencia.com i soporte@servientradas.com.

ENTITATS oferix a través de LA WEB un servici de venda anticipada d’entrades, en què actua exclusivament com a distribuïdor.

 

Condicions d’ús del Portal

L’accés a LA WEB li atribuïx la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les condicions establides en la present Política d’Ús. Les dites condicions tenen per objecte regular tant la posada a disposició de la informació com les relacions comercials que sorgisquen entre ENTIDADES i els usuaris de LA WEB.

Si l’USUARI decidix utilitzar algun dels servicis gestionats per LA WEB, haurà d’acceptar de forma expressa i prèvia tots els termes i condicions inclosos en la present Política d’Ús i en la Política de Privacitat, per la qual cosa, si l’USUARI no està d’acord amb totes i cada una de les condicions establides, haurà d’abstindre’s de la utilització de LA WEB.

Hi ha condicions dins de la present Política d’Ús que fan referència a la utilització d’un determinat servici, i afecten únicament i exclusivament a la relació establida entre ENTIDADES i els USUARIS dels dits servicis, no afectant a la resta d’usuaris de la pàgina que no es donen d’alta en els mateixos.

ENTIDADES podrà modificar o actualitzar en tot o en part el contingut de la present Política d’Ús, tenint en compte els eventuals canvis de la legislació i les normes aplicables. Cada nova versió de la Política d’Ús serà efectiva a partir de la data de la seua publicació en LA WEB. L’USUARI, haurà de revisar el seu contingut en cada accés que efectue. Si l’USUARI no està d’acord amb qualsevol canvi que es puga produir, li preguem que no utilitze LA WEB.

Es permet establir enllaços electrònics dirigits a LA WEB sempre que no alteren, falsegen, limiten o modifiquen siga com siga el contingut o presentació de les pàgines que integren LA WEB tal com han sigut dissenyades per ENTIDADES.

ENTIDADES no assumix la responsabilitat del contingut dels llocs web de tercers als que LA WEB establisca enllaços. Si en algun moment es té constància de la il·licitud de tot o part del seu contingut, s’eliminarà automàticament l’enllaç establit a la dita web.

Responsabilitat de SERVIENTRADAS

ENTIDADES respondrà dels danys i perjuís que l’USUARI puga patir com a conseqüència de la utilització de LA WEB, sempre que els dits danys siguen directament imputables a una actuació dolosa o negligent de ENTIDADES, i en l’actuació de l’USUARI no concorreguera culpa o negligència. No existirà, en tot cas, actuació dolosa o negligent per part de ENTIDADES quan prove que ha complit amb les exigències i requisits legalment establits i les altres cures i diligències requerits per la naturalesa del servici prestat.

Els servicis de la societat de la informació oferits en LA WEB i no sotmesos a contractació prèvia són prestats a l’USUARI sense exigència de cap contrapartida. Únicament comporten per a l’USUARI l’obligació de complir les normes establides en la present Política d’Ús.

ENTIDADES no es compromet per tant, a complir determinats nivells de disponibilitat de LA WEB ni adoptar mesures de seguretat específiques. Igualment, ENTIDADES podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els servicis no sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. En el supòsit de produir-se tal cancel·lació, no afectarà els servicis que són objecte de contractació prèvia que seguiran el seu curs pertinent d’acord amb allò que s’ha pactat amb dites USUÀRIES.

ENTIDADES actua com a distribuïdor i en cap moment participa en l’organització de l’espectacle.

ENTIDADES queda expressament eximida de tota obligació i/o responsabilitat que correspon al Promotor. Així mateix, els continguts, servicis i productes que apareixen en les accions publicitàries de la web de ENTIDADES corresponen únicament i exclusivament als seus anunciants.

Els canvis que es produïsquen després de la data d’inici de la venda de les entrades com ara: canvis de dates, local, artistes, etc. no són responsabilitat de ENTIDADES, és responsabilitat exclusiva del Promotor de l’espectacle.

La connexió a Internet necessària per a l’accés a LA WEB no és en cap cas subministrada per ENTIDADES, sent responsabilitat de l’USUARI. S’informa l’USUARI que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l’USUARI adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement estos riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades o robatori d’informació confidencial. A estos efectes, es recomana proveir-se de sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, així com tindre actualitzats els pegats de seguretat del navegador que utilitze en el seu accés a LA WEB.

Obligacions de l’USUARI

Amb caràcter general l’USUARI s’obliga al compliment de les condicions establides en la present Política d’Ús, així com, si és el cas, a les Condicions Particulars que li foren d’aplicació en atenció als servicis o productes sol·licitats a través de LA WEB. Igualment l’USUARI s’obliga a actuar d’acord amb la llei, als bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servici que disfruta, abstenint-se d’utilitzar LA WEB de totes maneres que puga impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal de la mateixa, els béns o drets de ENTIDADES, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això implique cap restricció a les obligacions assumides per l’USUARI amb caràcter general establides en l’apartat anterior, l’USUARI s’obliga en el seu ús de LA WEB, així com en la prestació de servicis gestionats a través de la mateixa, a:

 

 1. En el cas de registrar-se, s’obliga a proporcionar de forma veraç les dades sol·licitades i a mantindre actualitzats.
 2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de LA WEB, qualsevol informació o material que fóra difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, que incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de totes maneres atempte contra la moral, l’orde públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.
 3. No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà de LA WEB cap programari, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de provocar danys en LA WEB, en qualsevol dels servicis gestionats, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de ENTIDADES, de qualsevol usuari, dels proveïdors de ENTIDADES, o en general, de qualsevol tercer.
 4. En el cas de donar-se d’alta per a la utilització d’algun servici o la sol·licitud de qualsevol producte, s’obliga a custodiar adequadament el “nom d’usuari” o “adreça de correu” i la “contrasenya” que li siguen proporcionats per a la seua utilització com a mitjà identificador i habilitador en el seu accés als dits servicis, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells per part de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjuís que pogueren derivar-se d’un ús indegut dels mateixos. Igualment es compromet a notificar a ENTIDADES amb la major rapidesa possible, la seua pèrdua o robatori, o la mera sospita de la seua utilització per part d’un tercer. En el supòsit d’accedir als servicis de venda establits en LA WEB, l’usuari té l’obligació de conservar en bon estat l’entrada adquirida fins a l’accés a l’esdeveniment.
 5. No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través de LA WEB, ni a utilitzar els continguts o informació obtinguda a través de la mateixa per a remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial.
 6. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en l’ús de LA WEB, o en la utilització de qualsevol dels servicis oferits en la mateixa, incloent-hi la utilització de contrasenyes o claus d’accés d’altres usuaris.
 7. No utilitzar, destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de ENTIDADES, els seus proveïdors o tercers.
 8. No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà de LA WEB qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o informació íntima, personal o confidencial de tercers, ni en general cap dada del qual no ostentara, de conformitat amb la legalitat vigent, el dret a posar-ho a disposició d’un tercer.

Menors

L’accés a LA WEB està exclusivament dirigit a majors de 14 anys. Si es produïra l’eventual accés d’una persona menor de la dita edat i facilitara qualsevol tipus de dada personal en el procés de registre, hauran de ser els seus representants legals els que ens notifiquen immediatament allò que s’ha succeït perquè podem procedir, si és el cas, a la cancel·lació de les dits dades. S’informa els usuaris que l’existència de mecanismes creats per tercers i disponibles a través d’Internet, en particular, programes informàtics de filtrat i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors. ENTIDADES, per la seua banda, podrà donar de baixa sense previ avís i de forma immediata, a aquells usuaris que, ateses les seues circumstàncies, no reunisquen o hi haja indicis que pogueren no reunir el requisit de superar la dita edat mínima.

De vegades, és possible que el promotor d’algun espectacle indique expressament restriccions per a l’accés a un esdeveniment en concret, per la qual cosa es prega, que si eres menor d’edat, consultes les condicions d’accés abans d’utilitzar els nostres servicis.

LA WEB informarà de les restriccions hagudes en cada espectacle respecte a l’edat mínima d’accés, i sempre que li l’indique expressament el promotor.

Comunicacions

ENTIDADES posa a disposició dels usuaris una secció denominada Àrea del client on es dóna resposta a les preguntes més freqüents. Per a qualsevol dubte pose’s en contacte amb nosaltres. L’atendrem amb molt de gust.

Per a qualsevol comunicació que siga necessària entre ENTIDADES i l’USUARI, estos hauran de dirigir-se per mitjà de correu electrònic a info@palauvalencia.com, o per correu tradicional a ENTIDADES, Plaça Jose María Orense 7-8, València – 46022 (Espanya).

Les comunicacions dirigides per ENTIDADES a l’USUARI es realitzaran d’acord amb les dades aportades per este al registrar-se en LA WEB, o si és el cas, per la direcció que conste en l’última comunicació escrita dirigida per l’USUARI.

L’USUARI accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de LA WEB, i/o la contractació dels servicis oferits en la mateixa, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió de les dites comunicacions. Igualment accepta com a mitjà vàlid de comunicació els anuncis directament penjats en LA WEB.

 

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts presents en LA WEB, textos, imatges, fotografies, logotips, codis font, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, així com la seua estructura i disseny, es troben subjectes als drets de propietat intel·lectual pertanyents al titular de LA WEB, o el seu ús ha sigut autoritzat amb limitacions pels seus titulars, per la qual cosa queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució, o qualsevol altra forma d’explotació i manipulació dels dits elements. Cap USUARI podrà dur a terme estes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de ENTIDADES i, si és el cas, dels titulars de dites dretes.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que pogueren contindre els continguts. L’USUARI es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que poguera perjudicar-los, reservant-se en tot cas ENTIDADES el exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguen en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Seguretat de LA WEB

ENTIDADES no és responsable del mal ús que l’USUARI realitze dels continguts de LA WEB, reservant-se el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l’accés a qualsevol contingut que aparega en la mateixa, o de tancar-la sense previ avís.

ENTIDADES no serà responsable de possibles danys o perjuís que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’este sistema electrònic, motivades per casusas alienes; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguen ser causats per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control de ENTIDADES.

ENTIDADES no serà responsable de les infraccions comeses per l’USUARI que atempten contra els drets d’un altre usuari de LA WEB o de tercers.

Sense perjuí del que expressa anteriorment, ENTIDADES fa un gran esforç per reforçar els seus sistemes de seguretat, procedint a revisions periòdiques a fi de minimitzar l’impacte dels problemes mencionats en els paràgrafs anteriors.

El sistema de venda d’entrades utilitza un servidor segur. Este tipus de servidors garantix la privacitat de les dades que es transmeten per Internet. La dita privacitat s’aconseguix per mitjà del protocol SSL (estàndard utilitzat per la indústria de la seguretat). Qualsevol versió dels navegadors suporta el dit protocol.

El protocol SSL funciona senzillament encriptat les dades que envia l’USUARI per mitjà del sistema d’encriptació RSA quan està ubicat en una zona segura d’un navegador. Els navegadors utilitzats per l’USUARI (Explorer, Chrome, Firefox, Safari…) col·laborant amb el servidor segur, encripta les dades de manera que si qualsevol tercer en el procés de transmissió aconseguix apropiar-se d’estos, no podrà llegir-los.

Un certificat de seguretat ho concedix una entitat certificadora: la Certificació Authority. Esta entitat concedix este certificat després d’haver controlat la correcta configuració del procés d’encriptació (SSL) i haver comprovat les dades de l’empresa sol·licitant. El certificat de servidor segur es concedix a una entitat les referències de la qual han sigut comprovades, per a assegurar que efectivament qui rep les dades encriptats és qui deu rebre’ls.

Totes les pàgines que sol·liciten informació personal (nom, direcció, etc.) i les pàgines amb dades de la targeta de crèdit són pàgines segures. El nostre servidor està certificat per Thawte SSL CA.

Condicions Generals de COMPRA

Les presents condicions de compra seran assumides per tots aquells usuaris que decidisquen comprar a ENTIDADES qualsevol de les entrades o altres productes que s’oferixen en LA WEB. Igualment els serà aplicable la resta de seccions de la present Política d’Ús, així com la Política de Privacitat de LA WEB. La resta d’usuaris de LA WEB no resultaran afectats per allò que s’ha inclòs en esta secció i només els serà aplicable des del moment que decidisquen iniciar un procés de compra.

Tots els productes oferits en venda a través de LA WEB es dirigixen exclusivament a usuaris consumidors, i mai a altres comerciants o venedors. Els que eventualment realitzen activitats empresarials, comercials o professionals, seran tractats igualment com a consumidors a l’hora de formalitzar una compra a través d’este lloc, si no assumixen esta condició hauran d’abstindre’s de realitzar operacions de compra en LA WEB.

ENTIDADES informarà en tot moment a través de LA WEB del preu de cada un dels espectacles que oferix per a la seua compra Els preus dels articles inclouran normalment l’IVA aplicable així com els gastos d’intermediació o gestió cobrats per ENTIDADES. Els gastos de gestió cobrats per ENTIDADES corresponen als servicis prestats per la venda anticipada a través de LA WEB o en els punts de venda oficials. Pot consultar la quantia dels dits gastos en el procés de compra, abans de formalitzar el mateix. També podrà consultar-los en el punt de venda abans d’efectuar la compra de la seua entrada.

Quan formalitzes la teua compra de la manera que t’hem indicat, estàs acceptant les Condicions de Compra, la Política de Privacitat i tots els continguts de la Web. Recorda que et podem resoldre dubtes o ajudar en info@palauvalencia.com, o en els telèfons que apareixen en la nostra secció de CONTACTE.

Com puc comprar la meua entrada

Pots comprar les teues entrades a través d’Internet o en els Punts de Venda indicats pel promotor de l’esdeveniment.

Venda d’entrades per Internet

Comprant les teues entrades per Internet estalvies temps, a més que podràs imprimir els tiquets còmodament des de casa. Este tiquet és imprescindible per a poder entrar en l’espectacle.

Punts de Venda

Les entrades també es podran comprar  en el recinte abans del començament de l’espectacle.

Formes de pagament

Compres realitzades per telèfon o Internet:

Acceptem les següents targetes de crèdit: Visa, Mastercard i American Express, independentment de l’entitat i la modalitat (crèdit/dèbit).

Compres realitzades en el recinte:

Només es permet pagar en metàl·lic.

Comprova la compra

Pots verificar l’estat de la teua compra en l’apartat  “Àrea del client” de LA WEB. Necessitaràs el nom d’usuari i la contraseña que apareix en el correu rebut per l’usuari com a justificant de compra.

Si la teua compra s’ha realitzat correctament, rebràs en el teu adreça electrònica un correu de confirmació amb informació detallada de la compra que acabes de realitzar. En este adreça electrònica t’informen de la contrasenya per a poder accedir  “a l’Àrea del client”. És aconsellable sempre consultar la carpeta de “Correus no desitjats” per si el teu gestor de correu ho ha considerat spam.

Com obtindre les meues entrades

Una vegada finalitzada la compra i rebut l’adreça electrònica de confirmació, les teues entrades ja estaran disponibles per a la seua arreplega. En l’adreça electrònica de confirmació, t’indicarem quines opcions d’arreplega tens disponibles per a les teues entrades, així com les instruccions per a sol·licitar qualsevol canvi o modificació de les teues dades personals.

Les opcions d’arreplega no estan disponibles per a tots els espectacles. En cas d’existir esta possibilitat s’informarà en l’adreça electrònica de confirmació.

Política de Devolucions

No es permet la devolució de l’import d’entrades.

ENTIDADES, com a distribuïdor, únicament i exclusivament podrà procedir a la cancel·lació de les entrades i, per tant, a la devolució del seu import quan se l’exigisca el promotor de l’espectacle en els supòsits de cancel·lació, canvi de dates, etc.

ENTIDADES, procedirà de la manera següent davant d’estos canvis:

 • Els publicarà en LA WEB quan siga informat pel promotor, a fi que els usuaris estiguen avisats tan ràpidament com siga possible.
 • Enviarà un adreça electrònica a l’adreça de correu electrònic o un SMS (En el cas que el promotor, sala o client haja contractat el dit servici) al número de telèfon mòbil indicats per l’usuari en el moment de la compra informant sobre els dits canvis.
 • En el cas que el Promotor decidisca procedir a la devolució de l’import, ENTIDADES informarà l’usuari sobre el procediment adoptat.

Pots consultar en la Web tota la informació referent als canvis i cancel·lacions que hagen pogut patir els nostres espectacles. Per a aquells clients que hagen adquirit entrades, s’enviarà correu directament al mail donat d’alta en la nostra plataforma.

En cas de cancel·lació, la devolució es podrà efectuar dins del termini de quinze dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació de l’espectacle. Transcorregut este termini, no s’admetrà cap devolució.

Compres realitzades per Internet

La devolució de l’import de les entrades s’abonarà a la targeta des de la que es va realitzar la compra en un termini aproximat de 3 a 15 dies hàbils.

Legislació aplicable

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no previst en estes clàusules per a la interpretació, validesa i execució de les mateixes. Qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal serà resolta pels Jutjats i Tribunals de València (Espanya).